top of page
Open Site Navigation

VR without limits

Laatst bijgewerkt: 3 mei 2022

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de dienst gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de dienst te verlenen en te verbeteren. Door de dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. 

1. Partijen en doel

Kinetomatics BV (hierna "de vennootschap")

Smidsstraat 18, 2580 Putte

BTW: BE0746367785

E-mail: info@kinetomatics.com

De vennootschap stelt dit privacybeleid op om de gebruikers van de website gehost op het volgende adres: www.kinetomatics.com, op een transparante manier te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de vennootschap. De term "gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, die de website bezoekt of er op elke wijze mee interageert. In dit verband bepaalt de vennootschap alle technische, wettelijke en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Daartoe verbindt de vennootschap zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "de GDPR").

De vennootschap is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt (hierna de "verwerker"). In voorkomend geval verbindt de vennootschap zich ertoe een verwerker te kiezen die voldoende waarborgen biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en de GDPR.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de website door de gebruikers kan leiden tot het delen van persoonsgegevens. De verwerking van dergelijke gegevens door de vennootschap of door dienstverleners die in naam en voor rekening van de vennootchap handelen, geschiedt in overeenstemming met de wet en de GDPR. Persoonsgegevens zullen door de vennootschap worden verwerkt, in overeenstemming met de hieronder uiteengezette doeleinden:​​

 • het contactformulier

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de GDPR worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld:

 1. om de uitvoering van de op de website aangeboden en overeengekomen diensten te verzekeren en toezicht houden op de uitvoering hiervan 

 2. Om marketingactiviteiten en promotionele informatie uit te voeren na voorafgaande toestemming van de gebruiker en totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Toestemming zal worden gevraagd wanneer de gebruiker een e-mail wordt gestuurd met de mogelijkheid om zich uit te schrijven uit de contactlijst.

 3. beantwoording van de vragen van de gebruiker

 4. om statistieken op te stellen ter verbetering van de website, de aangeboden diensten en de interne organisatie van de werking ervan

 5. om de kwaliteit van de website en de aangeboden producten en/of diensten te verbeteren

 6. een betere identificatie van de interesses van de gebruiker mogelijk te maken

 7. om de gebruiker een persoonlijk profiel aan te bieden met de opvolging van zijn activiteiten, scores, promoties, bonussen, enkel indien de gebruiker zijn toestemming geeft.

 

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De gebruiker stemt er bij het bezoeken en gebruiken van de website mee in dat de vennootschap de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, volgens de methoden en principes die in dit privacybeleid worden beschreven:

Informatie die door gebruikers wordt verstrekt voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, d.w.z. voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, IBAN-nummer en bankgegevens, e-mailadres, ... meer in het algemeen alle informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt. Informatie van gebruikers door het invullen van formulieren of door contact met ons op te nemen via telefoon, e-mail of andere middelen, bv. naam, e-mailadres, telefoonnummer van gebruikers.
Met betrekking tot elk bezoek van de gebruiker aan de website worden automatisch de volgende gegevens verzameld: het IP-adres, het type van de browser, de tijdzone, het besturingssysteem, alle informatie over de pagina's die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd, met name de URL, het tijdstip van de navigatie, enz.

5. Toestemming

​Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker dat hij op de hoogte is van en instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens op een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid. Deze toestemming is een onontbeerlijke voorwaarde om bepaalde verrichtingen op de website uit te voeren of om de gebruiker toe te laten een contractuele relatie aan te gaan met de vennootschap. Elk contract tussen de vennootschap en een gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de website worden aangeboden, is onderhevig aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker. De Gebruiker stemt ermee in dat de verwerker, in overeenstemming met de voorwaarden en principes die in dit privacybeleid zijn opgenomen, zijn/haar persoonsgegevens die hij/zij op de website of in het kader van de door de vennootschap aangeboden diensten meedeelt, verwerkt en verzamelt voor de hierboven aangegeven doeleinden. De gebruiker heeft het recht zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

6. Duur van de opslag van persoonsgegevens van gebruikers

​Overeenkomstig artikel 13, deel 2 van de GDPR en van de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Deze periode is in ieder geval korter dan 3 jaar.

7. Ontvangers van gegevens en verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van de vennootschap die adequate waarborgen bieden voor de beveiliging van gegevens en die met de vennootschap samenwerken bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van de vennootschap en zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van dergelijke gegevens. De persoonsgegevens van de gebruiker worden niet doorgegeven aan derden voor direct marketing of prospectiedoeleinden. In alle gevallen moeten de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, zich houden aan de inhoud van dit privacybeleid. De vennootschap verzekert dat zij de gegevens alleen zal verwerken voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier. Indien de gegevens voor direct marketing of prospectiedoeleinden aan derden worden verstrekt, wordt de gebruiker daarvan vooraf in kennis gesteld, zodat hij zijn toestemming voor het gebruik van deze persoonsgegevens kan geven.

8. Rechten van de gebruikers

De gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@kinetomatics.com, of door een brief per post te sturen naar het volgende adres, met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart: Smidsstraat 18, 2580 Putte

​​

a. Recht van toegang

Overeenkomstig artikel 15 van de GDPR garandeert de vennootschap de gebruiker het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonlijke gegevens, alsmede tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking 

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens

 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties

 • indien mogelijk, de beoogde periode van opslag van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze periode vast te stellen

Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. De verwerker kan voor extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd, betaling verlangen van een redelijke, op de administratiekosten gebaseerde vergoeding indien de gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan de gebruiker worden medegedeeld.

b. Recht op correctie

De vennootschap garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens. Overeenkomstig artikel 16 van de GDPR kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De gebruiker dient eerst zelf de nodige wijzigingen aan te brengen vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden doorgevoerd, in welk geval het verzoek kan worden ingediend bij de vennootschap. Overeenkomstig artikel 19 van de GDPR stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij die verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

c. Recht op wissen

De gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen in de gevallen bedoeld in artikel 17 van de GDPR.

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze krachtens het vorige lid moet wissen, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om de wissing door deze voor de verwerking verantwoordelijken van alle koppelingen naar, of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens. De twee voorgaande alinea's zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of om een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. Overeenkomstig artikel 19 van de GDPR stelt de verwerker elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van het wissen van persoonsgegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerker verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

d. Recht om verwerking te beperken

De gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen genoemd in artikel 19 van de GDPR. Overeenkomstig artikel 19 van de GDPR stelt de verwerker elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke beperking van de verwerking, tenzij deze verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. De verwerker verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

​​

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met artikel 20 van de GDPR hebben de gebruikers het recht om van de vennootschap persoonsgegevens over hen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht dergelijke gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, zonder dat de vennootschap ingrijpt in de gevallen die in de verordening zijn voorzien. Wanneer de gebruiker het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de vorige alinea uitoefent, heeft hij het recht de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerker naar de andere te laten overdragen, voor zover dat technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

f. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruiker heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op grond van zijn bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door de vennootschap. Overeenkomstig artikel 21 van de GDPR zal de vennootschap persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenwerving, heeft de gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke klantenwerving. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van klantenwerving, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

g. Recht van klacht

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door de vennootschap bij de gegevensbeschermingsautoriteit, die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Klachten kunnen worden ingediend via:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies

De website gebruikt cookies om onderscheid te maken tussen gebruikers van de website. Hierdoor kunnen wij gebruikers een betere browse-ervaring bieden en de website en de inhoud ervan verbeteren. De doeleinden en voorwaarden van cookies staan in de volgende rubrieken:

a. Algemene beginselen

Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de gebruiker. Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden met wie de vennootschap samenwerkt. Sommige van de door de vennootschap gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website, terwijl andere worden gebruikt om de ervaring van de gebruiker te verbeteren.

De gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door de parameters van zijn browser in te stellen. Door de website te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soort cookies en doel

Op de website worden door de vennootschap verschillende soorten cookies gebruikt:

 • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, maken de mededeling van ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken

​​

 • Statistische cookies en cookies voor publieksmeting: deze cookies maken het mogelijk de gebruiker te herkennen en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien zij ook het surfgedrag aangeven, zijn zij een doeltreffend middel om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die hem waarschijnlijk zullen interesseren. Ze stellen de vennootschap ook in staat eventuele bugs op de website op te sporen en te corrigeren

 

 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de website door bepaalde ingevoerde keuzes te bewaren (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal)

​​

 • Tracking cookies: De vennootschap gebruikt tracking cookies via Google Analytics om de interactie van gebruikers met de inhoud van de website te meten en om anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken stellen de vennootschap in staat de website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/


c. Bewaartermijn van cookies

Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de gebruiker kunnen worden opgeslagen en de periode gedurende welke zij worden bewaard, over de periode van 1 jaar.

d. Beheer van cookies

Indien de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser aan te passen. Browserprogrammering stelt de gebruiker ook in staat een bericht of melding te ontvangen wanneer een website cookies gebruikt en zo te beslissen of hij deze accepteert of weigert. Indien de gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt de gebruiker dat de website mogelijk niet optimaal functioneert. Het is mogelijk dat sommige delen van de website niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn. Indien de gebruiker bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dat doen via het cookiebeheer van de browser in kwestie.


Indien de gebruiker niet wil dat Google Analytics-cookies worden gebruikt, wordt hij verzocht zijn browser daartoe in te stellen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de verwerker

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen banden hebben met de vennootschap. De inhoud van deze sites en hun overeenstemming met de Wet en de GDPR vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de vennootschap.

De houder van het ouderlijk gezag moet uitdrukkelijk toestemming geven om een minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website te laten vermelden. Het bedrijf raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten stelligste aan een verantwoordelijk en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De verwerker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wiens toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettige ouders, noch voor onjuiste gegevens - met name betreffende de leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval zullen persoonsgegevens door de verwerker worden verwerkt indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar. De vennootschap is niet verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van persoonsgegevens veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

11. Veiligheid

De verwerker treft organisatorische en technische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten in verband met de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevensverwerker maakt gebruik van encryptietechnologieën volgens de industrienormen bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de website.

12. Wijzigingen in het privacybeleid

De vennootschap behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke vereisten. De gebruiker wordt daarom verzocht het privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat hij op de hoogte is van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de website worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd voor de uitvoerbaarheid.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil wordt voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

14. Contact

Voor vragen of klachten in verband met dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de gegevensbeheerder via het volgende adres: info@kinetomatics.com

bottom of page